Odtokové poměry střechy

Studie odtokových poměrů

  • Studie odtokových poměrů dané stavby nebo lokality má za úkol rozdělení jednotlivých ploch uvažovaných v projektu nebo vyplývajících ze stávající situace a stanovení jejich odtokových koeficientů.

  • Na základě této kvantifikace a klimatických dat dané lokality je dále možné jasně stanovit množství srážkových vod, které se v dané lokalitě vsakuje přirozeně na přírodních plochách, kolik srážkových vod např. zadržují navržené zelené střechy a kolik z množství srážkové vody v území bude nutné uměle vsakovat nebo odvádět.

odtokové poměry studie