Proudění větru

  • Simulací proudění větru v okolí stavby nebo urbanistickém celku je možné určit rychlosti proudění větru a místa častého vzniku turbulencí vlivem lokality, sadových úprav v dané lokalitě, tvaru velikosti a uspořádání navržené nebo stávající zástavby. Simulace se provádí na základě reálných klimatických dat dané lokality na adekvátně detailním matematickém modelu posuzované lokality.​​​​​​

  • Výstupem simulace je zhodnocení dané lokality v jednotlivých výškových úrovních z hlediska rychlosti proudění větru. Na základě těchto výstupů je možné komplexní zhodnocení celé lokality, lokalizace problematických míst a návrh možné úpravy ke zlepšení stávajícího stavu.

proudění větru