+420770127968

Příroda a stavebník mohou fungovat ve vzájemné symbióze

Zabýváme se environmentálním hodnocením vlivu staveb na okolí.

Poskytujeme odbornou technickou podporu a konzultace v oblasti stavební fyziky, vegetačních konstrukcí a výstavby šetrné k životnímu prostředí. Již ve fázi plánování s námi můžete konzultovat vlastní záměr i potenciální kritická místa. Výstupem pro vás bude dostatek informací pro zajištění optimální koncepce, která bude funkční a hospodárná k provozu objektu. 
PRACOVNÍ SKUPINY BUILDIGO

Envi

Pracovní skupina Envi se zabývá administrativou dotací na zelenou infrastrukturu a zajišťuje komplexní projekční činnost. 

Zpracovává komplexní hodnotící studie vlivu objektů na okolí, které slouží městům a developerům k odpovědnému rozvoji klima-komfortu.

Pro Česko, Slovensko a Polsko zastupuje mezinárodní certifikaci GREENPASS ®. Zpracovává environmentální a detailní studie proudění větru, radiace, odtokových poměrů, oslunění a osvětlení, studie biosolárních střech (bioFVE) a další v dané lokalitě.

Data

Pracovní skupina Data poskytuje stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizuje 360° záznamy a letecké snímky, převádí datové modely pro rozšířenou realitu a disponuje vlastním zázemím pro 3D tisk.

V její pracovní náplni jsou další expertní služby, např. passporty, diagnostika konstrukcí, statické posudky. 

Edu

Pracovní skupina Edu provozuje moderní nahrávací studio pro virtuální vzdělávání a online stream webinářů. Organizuje odborné eventy, pořádá školení pro veřejnost a podílí se na přípravě motivačních kampaní v regionech.

Referenčními projekty jsou například Festival architektury 2020 a Semináře pro Zeleň střechám!

S čím konkrétně vám můžeme pomoci

Environmentální studie

Environmentální studie je odborné posouzení dopadu plánovaného projektu výstavby nebo krajinné úpravy na okolní prostředí a současně stanovení dopadů blízkého okolí na vlastní stavbu projektu.

Cílem je prokázat měřitelné výstupy předpokládaného chování záměru v krajině, které poskytnou multikriteriální hodnocení projektu pro výsledný schvalovací proces. 

Zelená střecha - odborný posudek

Zpracujeme odborný posudek dle podmínek výzvy č. 10/2021 k předkládání žádostí o podporu z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

Odborný posudek zpracujme také pro další dotační tituly např. Nová zelená úsporám nebo Zeleň střechám Brno.

Zelená střecha od dotace k realizaci

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou.

Specializujeme na komplexní zpracování všech podkladů pro realizaci a dotační tituly např. Zeleň střechám v městě Brně či Nové zelené úsporám. Zelenou střechu navrhneme, doplníme odborný posudek, požádáme o dotaci, vyřídíme všechny nutné formality a můžeme střechu realizovat. Podrobnosti k dotacím najdete zde anebo nás kontaktujte.

Inspiraci najdete v galerii projektů.

Ke stažení

BUILDIGO e-book Vás provede základními parametry environmentální studie a odpoví na základní otázky.

Naše projekty

Projekt Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností.

Cílem projektu je v souladu s hlavním cílem výzvy „Bergen“ EHP NF přispět k realizaci konkrétních opatření v souladu se zpracovanou Adaptační strategií statutárního města Opava, která obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století.